Algemene voorwaarden Triple Solar B.V.

bij levering van producten

 

Triple Solar B.V. produceert en verkoopt producten voor duurzame energievoorzieningen.
Zij is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32148074. Afnemers van de Triple Solar producten zijn installatiebedrijven, aannemers, groothandels en andere bedrijven.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en andere overeenkomsten en leveringen van producten van Triple Solar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Overeenkomsten
  • Triple Solar is slechts gebonden aan een overeenkomst indien zij een schriftelijke offerte of orderbevestiging aan de afnemer zendt en afnemer hiermee schriftelijk akkoord gaat.
  • Als de afnemer gegevens, tekeningen, etc. verstrekt, mag Triple Solar uitgaan van de juistheid daarvan en zal zij haar offerte hierop baseren.

 

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  • De door Triple Solar geoffreerde prijzen betreffen slechts de in de overeenkomst vermelde producten. Bijkomende kosten zoals arbeid of extra montagematerialen worden door Triple Solar afzonderlijk gefactureerd tegen afzonderlijk overeengekomen prijzen.
  • Betalingen zijn slechts bevrijdend indien zij zijn gedaan door middel van bijschrijving op het bankrekeningnummer met tenaamstelling zoals vermeld op onze factuur.
  • Betalingstermijn van elke factuur van Triple Solar is zoals overeengekomen en wordt vermeld op de factuur.
  • Indien door factoren buiten de invloedssfeer van Triple Solar de levering van producten meer dan een maand na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt kunnen door ons prijswijzigingen worden doorgevoerd ten gevolge van externe factoren waar Triple Solar geen invloed op heeft.
  • Bij deelleveringen is Triple Solar gerechtigd betalingen te vorderen voordat de overige deellevering(en) plaatsvinden.
  • Bij niet tijdige betaling is de afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd aan Triple Solar over het openstaande factuurbedrag vanaf de overeengekomen betaaldatum.
  • Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is Triple Solar gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van afnemer.

 

 1. Leveringstermijn en overmacht
  • Triple Solar houdt zelf slechts beperkte voorraden aan. Overeengekomen levertijden zijn daarom indicatief. Naast overmacht zoals bedoeld in de wet, kan er sprake zijn van overmacht bij niet, niet-tijdige of niet correcte levering door leveranciers of transporteurs van Triple Solar.
  • Als overmacht er voor zorgt dat de levertijd meer dan drie weken langer wordt dan de indicatief aangegeven levertijd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met betrekking tot de nog niet geleverde producten te ontbinden. Afnemer heeft dit recht slechts nadat hij Triple Solar heeft gesommeerd tot nakoming van de levering en een redelijke termijn daarvoor heeft gesteld.
  • Wanneer de afnemer de levertijd opschort is Triple Solar gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen voor opslag van de te leveren producten.
  • Noch Triple Solar noch de afnemer kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade ten gevolge van langere levertijden.

 

 1. Garantievoorwaarden producten
  • Triple Solar geeft een productgarantie op de PVT warmtepomppanelen voor een periode van 10 jaar.
  • PV panelen, warmtepompen en andere componenten worden geleverd conform de garantie en de garantievoorwaarden van de betreffende producent. (Bisol garandeert bijvoorbeeld 10 jaar productgarantie en 25 jaar vermogensgarantie van >85% van het initiële vermogen).
  • Productgarantie is uitgesloten bij:
   • Schade ontstaan ondeskundige montage, onderhoud of reparaties waarbij niet originele onderdelen zijn toegepast.
   • Gebreken die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik of ander gebruik van producten dan waarvoor zij gefabriceerd en bedoeld zijn.
   • Schades die zijn ontstaan door oorzaken van buitenaf
   • Verkleuring door UV straling en lakcorrosie
   • Een verwijderd of onleesbaar gemaakt typeplaatje.
  • Triple Solar is aansprakelijk voor verkeerde leveringen of geconstateerde schade aan producten bij aflevering.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
  • Triple Solar is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van de producten van Triple Solar.
  • De aansprakelijkheid van Triple Solar is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in het product. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Triple Solar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Triple Solar uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van de producten van Triple Solar te herstellen en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
  • Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Triple Solar beperkt tot het bedrag van de levering aan de afnemer.
  • Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Triple Solar of haar leidinggevend management.
  • Afnemer is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Triple Solar heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de geleverde producten.
  • Afnemer vrijwaart Triple Solar voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat afnemer aan Triple Solar geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

 

 1. Afhandeling productgarantie
  • In geval van gerechtvaardigde klachten ontvangt de afnemer gratis de benodigde producten of reserveonderdelen, alsmede een forfaitair bedrag voor de montagekosten. De transportkosten voor de defecte producten of onderdelen zijn in dat geval voor Triple Solar.

 

 1. Overgang van risicoaansprakelijkheid bij transport
  • Bij leveringen binnen Nederland gaat de aansprakelijkheid voor schade aan producten over op de afnemer zodra de producten door de transporteur zijn overgedragen aan de
  • Als op de locatie van aflevering de afnemer niet aanwezig is, zal het materiaal op het afleveradres worden achtergelaten voor rekening en risico van afnemer.
  • Leveringen van producten buiten Nederland gebeurt volgens Incoterm EXW (Ex Works). Hierbij is de afnemer verantwoordelijk voor transport, douaneafhandeling et cetera.

 

 1. Afhandeling verkeerde leveringen of schade bij transport
  • Controleert u de geleverde producten alstublieft direct bij aflevering op eventuele beschadigingen. In geval van duidelijke gebreken of verkeerde leveringen moet dit uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Triple Solar worden gemeld per e-mail aan [email protected] Vermeldt u daarbij uw ordernummer.
  • Als de bovenstaande termijn wordt overschreden, vervallen alle aanspraken die voortvloeien uit de aansprakelijkheid voor materiële gebreken.
  • In geval van gerechtvaardigde klachten ontvangt de afnemer gratis de benodigde producten of reserveonderdelen. De transportkosten voor de defecte producten of onderdelen zijn in dat geval voor Triple Solar.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Triple Solar behoudt het eigendom van de producten totdat betaling van al haar
   vorderingen is voldaan.
  • Afnemer is verplicht om de producten tot aan het moment van betaling met zorg te behandelen; in het bijzonder is de afnemer verplicht om deze op zijn/haar eigen kosten en naar behoren tegen schade door brand, water en diefstal te verzekeren tegen nieuwwaarde.
  • In geval van beslag / executie door derden of (dreigend) faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, dient afnemer Triple Solar hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, opdat Triple Solar passende maatregelen kan nemen om haar belangen te beschermen.

 

 1. Intellectueel eigendom
  • De producten van Triple Solar zijn gepatenteerd onder No. WO-2018/033409
  • Van alle bij de aanbieding door Triple Solar verstrekte prijsopgaven, software, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, specificaties, alsmede alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke behoudt Triple Solar, voor zover van toepassing, de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele en/of industriële eigendom.
  • De stukken blijven, ook na het plaatsen van een order, eigendom van Triple Solar.
  • Afnemer mag aanbiedingen, tekeningen, modellen en ontwerpen van Triple Solar niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden verstrekken.
  • Binnen 5 werkdagen nadat Triple Solar daarom heeft verzocht, dient de afnemer de hiervoor genoemde door Triple Solar verstrekte bescheiden franco te retourneren, op straffe van een boete van € 5.000 (vijfduizend euro) per dag dat deze termijn wordt overschreden.

 

 1. Slotbepalingen, rechtskeuze en bevoegdheid
  • Niet toepasselijkheid, ongeldigheid, nietigheid of vernietiging van een bepaling uit de overeenkomst tussen Triple Solar en haar afnemer en deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  • Op alle geschillen tussen Triple Solar en haar afnemers is het Nederlandse recht van toepassing. Indien dit geen uitsluitsel biedt worden geschillen voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Amsterdam, 19 mei 2020

Triple Solar BV, Programmeurstraat 6-B, 1033 MT Amsterdam T +31 (0)20 453 7555 – [email protected] – www.triplesolar.eu

noordje-steun-button