Privacy verklaring Triple Solar B.V.

Wij, Triple Solar B.V., gevestigd aan Programmeurstraat 6-B, 1033 MT Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3214 8074, verwerken persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van de verkochte producten ten behoeve van haar dienstverlening en bij een bezoek aan onze website. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze verklaring opgesteld. Wij informeren u graag over de wijze waarop wij met gegevens omgaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@triplesolar.eu.

Wijzigingen in de wet of in onze diensten en producten kunnen gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In dat geval, zullen wij een bijgewerkte versie van onze privacyverklaring op onze website plaatsen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens die Triple Solar bewaart zijn gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken deze gegevens om invulling te geven aan een contract dat u met ons heeft, of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking. Het kan ook zijn dat wij genoodzaakt zijn uw gegevens te verwerken op basis van een wettelijke verplichting die op ons rust. In specifieke gevallen kan het zijn dat wij uw toestemming vragen voor de betreffende verwerking. U kunt deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.

Naast deze wettelijke grondslagen informeren wij u ook graag over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. In het algemeen betekent dit dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor het leveren van onze diensten. Meer specifiek zullen wij dit hierna weergeven.

 

Communicatie rondom verkoop en service

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer wij contact met u hebben via e-mail, telefoon of als er een ontmoeting plaatsvindt. Ook als u contact met ons opneemt met vragen over de dienst of uw warmtepomp kunnen wij uw persoonsgegevens opslaan. Dit is ook het geval bij het bestellen van goederen en diensten en wanneer u op onze website een webformulier invult. Wij registreren dan onder meer:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijf
 • Adresgegevens waar de warmtepomp staat of van het bedrijf
 • Telefoonnummer privé of zakelijk
 • E-mailadres privé of zakelijk

 

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf en de ontwikkelingen van onze diensten en producten geven we regelmatig een nieuwsbrief uit. Om u deze nieuwsbrief te kunnen versturen verwerken wij uw:

 • E-mailadres

 

Communicatie met warmtepompen

Wanneer u uw warmtepomp aanmeldt geven wij garantie op het geleverde artikel en kunnen wij op afstand uw systeem monitoren en storingen helpen oplossen. Wij zien dan

 • Log gegevens van de warmtepomp ( dit zijn geen persoonsgegevens, maar wel gegevens van het gebruik van uw product)
 • Interface ID-nummer

Alleen op het moment dat u dit aan ons doorgeeft ten behoeve van service of garantie registeren wij ook:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Type warmtepomp of koelmodule

 

Analyse zonder persoonsgegevens

Voor de ontwikkeling van onze producten en diensten maken wij gebruik van analyses van de data die wij verkrijgen. Deze analyses worden echter gemaakt op basis van anonieme gegevens. Deze datasets zijn dus niet meer herleidbaar naar u als onze klant.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Triple Solar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het kan ook zijn dat wij uw gegevens moeten bewaren op basis van een wettelijke bewaartermijn. Als dit nodig is zullen wij deze termijn hanteren. We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Als wij de verwerking of een deel van de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op uw toestemming kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens. In geval van de nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de link in de nieuwsbrief.

 

Geen bijzondere persoonsgegens die wij verwerken en geen profilering

Wij verwerken in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens van u. Ook werken wij niet met geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Triple Solar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij maken voor het uitvoeren van onze dienstverlening gebruik van onder andere IT leveranciers. Deze partijen zullen in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Zij doen dit in de rol van verwerker en mogen alleen dat doen waartoe wij ze opdracht geven op basis van de verwerkersovereenkomst die wij sluiten met deze partijen. Dit doen we om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Triple Solar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Doorgifte buiten de europese economische ruimte

In beginsel zal Triple Solar geen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte. Het kan zijn dat wij gebruik maken van IT leveranciers die buiten Europa zijn gevestigd, of die hun dienstverlening ook vanuit landen buiten Europa aanbieden. Als dit het geval is zullen wij er voor zorgen dat een eventuele doorgifte gebeurt in lijn met de wettelijke voorschriften.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Triple Solar gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Triple Solar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (triplesolar.eu) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Tweestapsverificatie.  Voor toegang tot ons ERP systeem, alle documenten en  email die wij bewaren is een tweetraps verificatie ingesteld. De identiteit van de persoon die inlogt wordt bevestigd via een code die naar het aan die persoon gekoppelde mobiele telefoonnummer wordt verstuurd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren als de verwerkte gegevens onjuist zijn of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@triplesolar.eu.

Niet alle verzoeken kunnen automatisch worden toegekend. Zolang u immers onze klant bent kunnen wij niet al uw gegevens verwijderen. Ook kan het zijn dat als u uw toestemming intrekt voor de nieuwsbrief u toch bepaalde informatie via de mail zal ontvangen omdat dit dan een service bericht is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst of dienstverlening.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Triple Solar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ook met vragen of opmerkingen over uw rechten of uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact opnemen met ons via info@triplesolar.eu.

Triple Solar wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.